INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Naše společnost provádí inženýrskogeologické, geotechnické a hydrogeologické průzkumy pro všechny stupně projektových dokumentací. Náš tým odborníků z různých geologických a geotechnických profesí je schopen zajistit informace o morfologických, inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v zájmovém území a stanovit geotechnické charakteristiky zemin a hornin.

Máme dlouholeté zkušenosti v různých oblastech stavební činnosti, podíleli jsme se na odborných pracích v oblasti pozemního stavitelství, liniových staveb, mostních konstrukcí, vodních staveb a podzemních staveb doma i v zahraničí.

Kromě průzkumných prací realizujeme i geotechnický monitoring před výstavbou, během ní i při provozu a zajišťujeme odbornou konzultační činnost a činnost geotechnického dozoru.

Společnost disponuje vlastní vrtnou technikou a rozsáhlým vozovým parkem. Naši odborníci mají příslušná oprávnění k provádění všech výše uvedených prací.

Dlouhodobě se věnujeme problematice sesuvů a dalších svahových pohybů a to z hlediska průzkumných prací, monitoringu i návrhu sanačních opatření.


Při činnostech v oblasti inženýrské geologie a geotechniky používáme tyto metody:
- inženýrskogeologické mapování,
- vrtné práce a kopané sondy,
- odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody pro laboratorní rozbory a zkoušky,
- měřické práce,
- hydrogeologické sledování hladin,
- geofyzikální metody,
- polní geotechnické zkoušky a měření,
- matematické modelování.

Následně po provedení výše uvedených prací jsme schopni zajistit na nich i podrobný monitoring a doporučení pro případnou úpravu projekčních a stavebních podkladů. Samozřejmostí je i využívání moderní počítačové techniky umožňující bližší kontakt se zákazníkem s následnou korelací geotechnických výsledků s požadavky projektanta. Všichni naši odborníci mají ověřené atesty pro provádění prací z většiny oborů.

REALIZOVANÉ PROJEKTY