POLITIKA SPOLEČNOSTI

SAMSON PRAHA, spol. s r.o. je společnost zaměřená na komplexní služby počínající průzkumnou činností přes projektovou přípravu až po realizaci staveb dle CZ NACE 43.10, 41.20, 71.10, a 71.12.

Sídlo společnosti je Štěpánská 642/41, 11000 Praha - Nové Město, veškerá činnost společnosti je realizována na provozovně Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10. Realizace samotných zakázek probíhá na jednotlivých lokalitách spravovaných objednatelem. Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k ochraně životního prostředí společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto vhodně přenášet na obchodní partnery.

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti, snížení vlivu negativních environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik. Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality i environmentu při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.

Společnost SAMSON PRAHA, spol. s r. o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů, tak i s Evropskou legislativou.