BOZP

Společnost se zaměřuje na výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi jak ve fázi realizace stavby, tak i při projektové přípravě staveb.

Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb.

Jedná se zejména o podávání informací všem dotčeným zhotovitelům stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy.

Dále se jedná o koordinaci spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

Jedná se i o sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

Společnost disponuje několika koordinátory s osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a s osvědčením o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

REALIZOVANÉ PROJEKTY