Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – sanace svahů a jejich stavební úprava

OBJEDNATEL:

SUDOP Hradec Králové

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:

PD pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace a AD

 

TERMÍN REALIZACE:

9/2014-10/2015

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem sanace je omezit působení nepříznivých účinků, omezit degradaci skalního svahu a kamenného zdiva vlivem působení povětrnostních vlivů vody a mrazu.

Předmětem stavební úpravy objektu je zajistit spolehlivost a bezpečnost geotechnické konstrukce dle platné normy ČSN EN 1997 Projektování geotechnických konstrukcí.

Původní stav : na objektu se vyskytují drobné lokální poruchy i je zaznamenána řada výraznějších poruch v podobě vypadlých kamenů nebo drobných poruch způsobených působením vegetace; působení vegetace obecně neprospívá dobrému stavu skály a zdi. Čela zdi zcela chybí. V místě kde není zeď s plotem dochází k hromadění deluviálních sedimentů při patě zářezu.

Pro svahy bylo vypracováno stabilitní posouzení z kterého vychází doporučení pro řešení:

–     odstranění vegetace,

–       odstranění převisů a uvolněných bloků horniny,

–       respektovat generelní úhel sklonu svahu 70°- 80°,

–       po úpravě povrchu svahu vyčistit a obnovit zábranu v koruně zdi a odtěžit napadávku v patě svahu,

–       na stávající hranu ve výši cca 6 m instalovat ochranné oplocení,

–       svah ve strmých oblastech staticky zajistit systémem kotev a vhodného pletiva.

Navržený stav má za úkol zajistit bezpečnost skalního svahu zabráněním opadávání drobného kamení i větších bloků do kolejiště. Dále bude omezeno zvětrávání a další degradace skalního povrchu.

Poloha líce skalních svahů i zdí od osy koleje nebude téměř změněna.

Bude provedeno výběrové odstranění vegetace (cca do výšky 10 m, cca 3 m nad hranu svahů nově osazenou ochranným plotem), očištění celého masivu a odlámání nebezpečných a vystupujících částí skály, odtěžení napadané horniny podél zářezu při patě svahu.

Spodní část zářezu tvořená obnaženou skálou až k terénní hraně bude potažena ochrannou ocelovou sítí proti skalnímu řícení (zabraňujícími skalnímu řícení menších bloků a kusů).

V dalším úseku bude očištěna stávající zeď a bude doplněno kamenné zdivo. Stávající nástavba zdi – pevná bariéra tvořená ocelovými I profily a dřevěnými pražci bude obnovena, prostor za bariérou bude vyčištěn od napadávky, I profily budou protikorozně ošetřeny a dřevěné pražce budou vyměněny za nové nebo za jiné dřevěnné polštáře z hranolů.

Horní úseky tvořené měkkou obnaženou skálou bude potažena protierozní výztužnou rohoží vyztuženou ocelovou sítí (zabraňující erozi a opadávání malých kusů).

Podél sanovaného úseku (mimo stávající zeď) bude ve výše cca 6 m, na terénní hraně, instalováno ochranné oplocení bránící padání uvolněných kusů dál na svah a k trati. Celý úsek podél skalního svahu je vzhledem k malé vzdálenosti svahu a zdi od koleje odvodněn nově zřízeným trativodem. Všechny práce a doprava materiálu na svazích budou prováděny horolezeckým způsobem.