I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady – orientační IGP v příportálové oblasti

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

1/2017-10/2017

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Hlavním cílem prací bylo zjištění stability svahu v zájmovém území. Pro vyhodnocení hloubkového dosahu smykových ploch, případného rozvoje svahové nestability a celkového chování geologického podloží byly ve svrchní části sesuvu realizovány 3 inklinometrické vrty označené INK1 až INK3 v úhrnné metráži 167 m. Vrtné práce byly provedeny bezjádrově, technologií ponorného kladiva se vzduchovým výplachem s korunkou o průměru 128 mm a pracovním pažením 152 mm, dle projektu. Po odvrtání do konečné hloubky byl každý vrt vystrojen inklinometrickou pažnicí s vnějším průměrem 73 mm a její okolí vyplněno cemento-bentonitovou směsí způsobem vzestupné tamponáže. Po vytvrdnutí směsi bylo provedeno výchozí měření, 1., 2. a 3. průběžné měření následovalo v plánovaných přibližně dvouměsíčních intervalech. Vrty jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna.

Přestože použitá plnoprofilová technologie vrtání, provedená dle zadávací dokumentace, neumožňuje přesný a jednoznačný popis zastiženého horninového prostředí, byl během hloubení vrtů geologem dokumentován výnos vzduchového výplachu. Dále bylo odebráno 15
porušených vzorků zemin za účelem laboratorních rozborů.

Vrtné práce byly doplněny geofyzikálním průzkumem metodou VES (vertikální elektrické sondování) a karotážním měřením ve vrtu INK1.