I/42 Brno VMO, MÚK Líšenská, Vybudování pozorovacích HG vrtů včetně ověření účinků kontaminace

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

8/2014-11/2014

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětěm díla bylo vybudování pozorovacích HG vrtů, včetně ověření účinků kontaminace v místech MÚK Líšeňská. Průzkum byl dále realizován pro ověření inženýrskogeologických poměrů v dotčeném prostoru vyústění budoucího portálu tunely Vinohrady.

V místech provizorního portálu, souběžně s ulicí Věstonickou, byl vytvořen geologický profil pomocí geofyzikálních metod: DEMP, VES, GPR a MRS. Bylo odvrtáno 8 jádrových vrtů PV11 až PV18 o celkové metráži 130 bm, 3 z nich v linii geologického profilu, 3 v místě plánovaného rondelu  a 2 mělčí pro ověření kontaminace, zejména od čerpací stanice  a od staré skládky.

Hodnocení kontamice bylo provedeno dle Metodického pokynu MŽP z ledna 2014 “Indikátory znečištění” a současně bylo specifikováno možné využití materiálu ve smyslu platné legislativy v oblasti nakládání s odpady. Z realizovaných vrtů byly průběžně odebírány vzorky zemin a hornin k analýze fyzikálně-mechanických a chemiských vlastností. Vzorky byl analyzovány v akreditovaných laboratořích.