DÁLNICE D5 – rozšíření odpočívky Záluží km 36,6 L + P pro nákladní vozidla, rekonstrukce odvodnění místní komunikace – BAVORYNĚ

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

11/2009-10/2010

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Rekonstrukce odvodnění místní komunikace Bavoryně řeší problémy vzniklé při výstavbě dálnice D5 a exitu 28 Bavoryně dle požadavků bývalého starosty obce Bavoryně p. Merhauta.

Řešení dané problematiky bylo rozděleno na tři samostatné problémy:

  • řešení závad na pozemku objektu č.p. 42,
  • řešení závad na stoce,
  • oprava lapače splavenin na vtoku vody do kanalizace.

SO 381 Propustek a úpravy příkopů (řešení závad na pozemku objektu č.p. 42)

Do nově zrekonstruovaného povrchového příkopu – K1, vedoucího podél oplocení pozemku č.p.42 a sousedního objektu, bylo napojeno povrchově odvodnění objektu. Protější svah byl opevněn dlaždicemi rovněž do betonu tak, aby bylo možné vyrovnání výškového rozdílu mezi zpevněným povrchem a stávajícím terénem. Potrubí vedené pod přístupovými komunikacemi k objektům je na vtoku a výtoku opatřeno čílky z betonu. Zrekonstruovaný příkop je veden ve stávající trase a je napojen do stávajícího silničního příkopu. Stávající silniční příkop byl vyčištěn od nánosů, tak aby docházelo k odtoku dešťových vod.

Příkop, do kterého ústí stoka u „Dřevony“, byl v celé délce vydlážděn kamennou dlažbou do betonu a napojen novým potrubím pod souběžnou komunikací (nezpevněnou cestou) do recipientu pod spádovým stupněm v toku. Potrubí bylo položeno ve stávající trase a vtok  opatřen novým vtokovým objektem – obetonováním potrubí – a výústním objektem na výtoku do toku, který respektuje stávající opevnění břehu. Výústní objekt propustku byl proveden obetonováním konce potrubí a následnou povrchovou úpravou odlážděním.

 

SO 310 Přeložky a úpravy kanalizace (řešení závad na stoce)

Úprava stok byla provedena tak, aby nově navržená trasa převedla maximální průtok, který převede stávající – horní část stoky od lapače splavenin po šachtu S4. Kapacita stávajících úseků byla 325,83 ÷ 360,01 l/s. Nová trasa dešťové kanalizace byla v délce 236,62 m navržena DN 800 mm ze železobetonových trub. V rámci rekonstrukce byla provedena změna trasa od šachty S4 až po vyústění do silničního příkopu u provizorní lávky u „Dřevony“. Tato změna trasy vylepšila spádové podmínky stoky před zaústěním do silničního příkopu. Celková délka stoky od lapače splavenin po výústní objekt je po úpravách 236,62 m. Stávající šachta S4 byla celá nahrazena novou, která má dno s plastovou výstelkou a DN na vtoku 400 a na výtoku DN800. Vzhledem k tomu, že v dolní části stoky, před vyústěním, je malý spád předpokládá se v případě nutnosti (zanesení stoky sedimentem) její propláchnutí. Pro zadržení proplachovací vody před jejím uvolněním je stoka utěsněna vakem. Nově zřízená šachta S1 byla z výškových důvodů zakryta atypickou deskou pod poklopem. Stávající šachty S5 a S6 byly stavebně upraveny, a byl na ně osazen nový litinový poklop tř. D400 s rámem v protihlukové úpravě.

SO 380 Opravy a sanace lapače splavenin 

V rámci rekonstrukce stoky byl zrekonstruovaný lapač splavenin na vtoku do stoky a to jak z hlediska stavebního (oprava betonové konstrukce), tak výměna ocelových částí vtokového objektu včetně povrchové úpravy žárovým pozinkováním. Před vtokovým objektem byly předsazeny další dva sedimentační prostory do odlážděného příkopu s přepadovými stěnami, které by měly zabraňovat sunutým sedimentům z extravilánu obce, a následnému vnikání do stoky. Prostor příkopu před lapačem splavenin byl odlážděn lomovým kamenem do betonu, a v něm vytvořeny přehrázky výšky cca 0,4 m s vloženými trubkami 2x DN 150 mm u dna. Před přehrázkami bylo dno koryta vyloženo lomovým kamenem tak, aby se zachytily sunuté sedimenty.