Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála – opravy a sanace mostů, propustků a zdí

OBJEDNATEL:

SUDOP Hradec Králové

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:

PD pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace a AD

 

TERMÍN REALIZACE:

10/2014-9/2015

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem projektu byly sanace 27 objektů – zastavení působení nepříznivých účinků zatékání vody do konstrukce s případnými cykly zmrazování a rozmrazování, sypání štěrku z kolejového lože podél říms objektu způsobující v důsledku pokles kolejového roštu, zastavit pokračování korozních procesů na povrchu konstrukcí, obnovit estetický vzhled konstrukce i veškeré její užitné parametry.

Dále byly navrženy stavební úpravy dle platné normy ČSN 73 6201 pro zajištění předepsaného VMP a předepsaného NKL pro strojní čištění.

Typicky se na mostech provádí kromě sanace nové čelní zídky a betonové římsy izolace s podkladní vrstvou ze ŠP stabilizace. Římsa je navržena ve standardním tvaru s okapním nosem rozdělena na několik dilatačních celků. Dilatační celky jsou uzpůsobeny nutným rozšířením zapříčiněným dodržením minimálních vzdáleností osy koleje od sloupku zábradlí. Kvůli dodržení šířkového uspořádání dochází k významnému vykonzolování nové římsy. Proto je nutné celkem římsu zachytit pomocí silně vyztužených betonových táhel. Na konstrukci je navržen nový systémem vodotěsné izolace proti stékající vodě (SVI) s tvrdou ochranou vyspádovaný podélně do nových odvodňovačů v jednostranném spádu umístěných a vyvedených vždy nad klenbou a nad pilířem  mostu a na krajích až v širé trati. Odvodňovače jsou vyústěny na jižní stranu, kde je tepleji a zamrzání v zimním období je v menším rozsahu.

Povrch původních konstrukcí bude očištěn (otryskán) tlakovou vodou a abrazivem. Na celé konstrukci bude provedena sanace zděných konstrukcí. Na pilířích mostu bude odstraněna, oklepána omítka a bude sanováno původní zdivo s vyspravením a ochráněním pohledového povrchu. Budou vybudovány přechody do širé trati z gabionů.