Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov – oprava mostu a nové izolace podchodů

OBJEDNATEL:

SUDOP Praha

 

STUPEŇ DOKUMENTACE:

PD pro výběr zhotovitele, realizační dokumentace a AD

 

TERMÍN REALIZACE:

11/2014-12/2015

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Železniční most v ev. km 49,861

Původní stav: 

Z důvodu špatné hydroizolace byla protékající vodou degradována zejména nosná konstrukce, ložiska a úložné prahy, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci mostu.

Navržený stav: Práce probíhaly nejdříve na levém mostě kolej č.1 (druhá kolej č.2 bude v provozu) a pak na pravém mostě. Kolejové lože bylo zapaženo injektáží dvousložkovým lepidlem (pryskyřicí), vlastní odtěžení proběhlo v rámci objektu žel.svršek. Dále se odstranila tvrdá ochrana izolace a izolace, poté se provedla sanace a vyrovnání povrchu mostovky, provedla se sanace říms a všech dalších betonových povrchů nosné konstrukce i spodní stavby. Povrchy se otryskaly tlakovou vodou a abrazivem, zbavily se nečistot, a provedla se sanace zkorodované výztuže, zasanoval se povrch sanační stěrkou.

Ocelová konstrukce – obdobně se provedlo odtěžení kolejového lože a odstranění tvrdé ochrany izolace a izolace. Horní plocha ocelové mostovky byla znova opatřena PKO.

Ostatní nosná konstrukce se ponechala ve stávajícím stavu (bez PKO), opravila se jen PKO v místech lokálních poruch.

Provedla se stříkaná (stěrková) izolace proti vodě s měkkou ochranou na celém mostě.

Provedla se znovu odvodněná podélná spára a obdélníkový odvodňovací žlab z plastu (rozměry shodné nebo větší než původní) k pilířům a opěrám. Na ocelovém mostě dochází k větším průhybům, detail podélné spáry musí zabránit zatlačování štěrku do spáry a propadávání do žlabu – krycí T plechy byly vyměněny za nové z nerezové oceli a byly nově ještě překryty gumovým dopravníkovým pásem nařezaným po 0,5 m.

Příčné spáry – stávající závěry byly obnoveny tak, že měděné těsnící plechy (žlaby) byly vyměněny za nové, krycí plechy T plechy byly vyměněny za nové z nerezové oceli a navíc byly ještě překryty gumovým dopravníkovým pásem.

Ložiska – mostní pole se nadzvedla pomocí hydraulických lisů položených většinou na provizorních montážních stojkách a došlo k demontáži stávajících ložisek. Tyto ložiska se opravila a zasanovala (otryskaly se a obnovila se PKO) v dílně a poté se ložiska zpět osadila (bez podložky) ve správné (svislé) poloze na původní místo na sanovaný úložný práh se zalitím plastmaltou. Tam kde byla ložiska nefunční nebo vychýlená, provedlo se osazení tak, aby byla ve správné poloze a aby se zajistily pohyby mostu při dilatacích.

Zábradlí a ochrana proti dotyku – byla provedena PKO s nátěrem. Ocelová ochrana proti dotyku z ochranných sítí byla v případě potřeby vyměněna za novou. Rovněž revizní žebříky byly repasovány nebo v případě potřeby vyměněny za nové.

Revizní lávka na OK a úchyty žlabu odvodnění byla provedena PKO s nátěrem.

U opěr byly provedeny přechody mezi římsami a volnou tratí dl. 3,0 m z gabionů.

Od konce konstrukce mostu bylo provedeno cca 5,0 m „plovoucí“ izolace z asfaltových pásů s tvrdou ochranou  spádované k drenáži vyvedené střechovitě do svahu násypu. Pod izolací nebyla prováděná zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP), izolace byla na žel.spodku, násyp byl konsolidován.