GEODEZIE A MONITORING

Práce inženýrské geodézie jsou nepostradatelné pro stavební činnosti v pozemním, ale i podzemním stavitelství. V rámci oblasti geodetické práce pro projekční přípravu zajišťujeme zaměření polohopisu včetně výškopisu, vytvoření účelových map včetně inženýrských sítí, vytvoření 3D digitálních modelů terénu, příčných a podélných profilů, výpočty kubatur a v neposlední řadě projekty vytyčovacích sítí.

Geodetické práce při výstavbě zahrnují především výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra, vytyčení stavby od základů až po jednotlivé konstrukční prvky, ale i průběžné kontrolní měření stavby a vyhotovení dokumentace po ukončení stavby.

Máme zajištěn Informační Systém Monitoringu (ISM) sloužící k interpretaci, vizualizaci a archivaci datových souborů a měření sdílených v rámci geotechnického monitoringu stavby on-line.

Pro řešení drobných i náročných majetkových vztahů v oblasti katastru nemovitostí nabízíme především vytyčování hranic vlastnických pozemků a vyhotovení geometrických plánů pro účely rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vymezení věcného břemene aj.

Mezi další činnosti patří zpracování či aktualizace záborových elaborátů sloužící jako podklad pro výkup pozemků pro stavbu, nejčastěji pro stavbu silnice, dálnice. Zkušenosti máme i se zpracováváním majetkoprávních studií a digitální základní mapy dálnice (DZMD).

REALIZOVANÉ PROJEKTY