D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – GTM pilotové stěny Dobkovičky SO D101 a GTM širšího území v km 55,500-58,250

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

 

TERMÍN REALIZACE:

5/2017-11/2017

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Provedení geotechnického monitoringu stavebního objektu D101 – pilotové stěny na levé straně ve staničení 54,980 – 55,133 a na pravé straně ve staničení 54,980 – 55,126 na stavbě „D8 0805 D – Most Dobkovičky –část D LovosiceŘehlovice“. Tato stavba je částí ucelené dálniční komunikace spojující Prahu se st. hranicí ČR/SRN. Začíná na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/15 (MÚK Lovosice), kde navazuje na stavbu 0804 a končí na MÚK Řehlovice, kde navazuje na stavu 0806, přičemž dosahuje celkové délky 16,416 km.

Pilotová stěna byla před počátkem realizace geotechnického monitoringu již vybudována a měření navazovala na měření předchozích dodavatelů.

Náplní geotechnického monitoringu pilotové stěny SO D101 bylo jednak sledování vlastní konstrukce prostřednictvím geodetického sledování 3D bodů a měření kotevních sil na vybraných kotvách, ale také sledování horninového masivu za pilotovou stěnou, kde byl
prováděn hydrogeologický monitoring s cílem stanovit případnou závislost deformací pilotové stěny na pohybu hladiny podzemních vod za jejím rubem. Rovněž byla sledována reakce pilotové stěny na stavební opatření, jejichž cílem bylo zastavit nepříznivý vývoj jejích
deformací.

Geodetické 3D sledování
Pro sledování 3D pohybů konstrukce byly na levé i pravé pilotové stěně byly umístěny geodetické body, z nichž některé byly převzaty z předchozích období, zbylé byly osazeny v rámci realizace geotechnického monitoringu. Výsledkem měření byly hodnoty sedání, příčných posunů a podélných posunů. Body byly sdruženy v devíti profilech a ve většině profilů rozmístěny po třech na každé straně na spodní kotevní převázce, horní kotevní převázce a hlavovém trámu. V důsledku stavebních opatření byla zničena většina bodů ve střední řadě (na horní
kotevní převázce) i některé další body a tak z 38 bodů měřených v lednové etapě zbylo ke konci měření pouze 30.

Dynamometry
V rámci výstavby pilotové stěny byly na konstrukci instalovány dynamometry pro měření kotevních sil. Použit byl kotevní systém Dywidag. Osazeno bylo po pěti kotvách na levé i pravé straně tak, aby měření rovnoměrně pokrývalo jak horní, tak i dolní řadu kotev. Stanoven byl kvartální interval režimního měření doplněný v případě neustáleného stavu, případně na žádost projektanta, měsíčním vloženým měřením. Z výše uvedených důvodů byla měření dynamometrů prováděna 1 x měsíčně.

Hydrogeologický monitoring
Prostřednictvím hydrogeologického monitoringu byl sledován případný vliv výšky hladiny podzemní vody na pohyb pilotové stěny. Vystrojeno bylo celkem 6 HG vrtů, ale vrt HJ-517 byl v průběhu realizace geotechnického monitoringu zničen stavbou, poslední měření tohoto vrtu se uskutečnilo v červencové etapě měření. Vrty HV 1, HV 2, HV 5 a HJ-517 byly umístěny za rubem levé pilotové stěny a zbylé 2 (HV 3 a HV 4) se nacházely za pravou pilotovou stěnou. Odečty byly prováděny jednou měsíčně. Pohyb hladin podzemní vody byl porovnán s měsíčními úhrny srážek ze srážkoměrných stanic Milešovka a Ústí nad Labem – Vaňov.

Komplexní zpracování výsledků monitoringu
V rámci této činnosti bylo prováděno zpracování výsledků v informačním systému www.cubula.cz a jejich vyhodnocení.